IKC Het Anker | Heinenoord

Ouders

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap betekent dat je samen met anderen inspraak hebt op bijvoorbeeld schoolzaken en dat je daarom ook beslissingen mag maken. In het geval van onze school komt het erop neer dat niet de schoolleiding alle beslissingen neemt, maar dat ouders, leerkrachten en soms zelfs scholieren meepraten en denken. Dat ouders kunnen meebeslissen over hoe zaken op school geregeld zijn is erg belangrijk. Het onderwijs is er namelijk voor uw kind, onze leerling!

Het is natuurlijk niet mogelijk om alle ouders te betrekken bij beslissingen die genomen moeten worden, daarom hebben wij de OMR. De OMR is de oudergeleiding van de Medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen die worden gekozen door de ouders van de school. Dus: De OMR vertegenwoordigen alle ouders van IKC Het Anker in de MR.

Wie zitten er in onze MR?

Op dit moment bestaat de OMR uit twee personen. Koen (vader van Ruben groep 3/4 en Sven groep 5/6) en Pieter-Dave (vader van Marit groep 3/4 en Eline groep 5/6). Naast de twee OMR leden bestaat de MR ook uit twee leden uit het personeel van IKC Het Anker. Dat zijn Karin (voorzitter) en Martin (groep 7/8).

Contact

Wij horen graag van ouders en leerkrachten als er bepaalde onderwerpen leven of er specifieke vragen zijn met betrekking tot het schoolbeleid. Wij kunnen dit dan tijdens een vergadering bespreekbaar maken, dus spreek ons vooral aan! U kunt ons ook mailen mr.hetanker @ dehoekscheschool.nl

Ouderraad

Graag willen we u laten kennismaken met de ouderraad (OR) van de school. De OR houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wie zitten er in de OR?

De OR bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van IKC Het Anker. De OR kiest in eigen gelederen een bestuur, bestaande uit:

  • Een voorzitter; deze leidt de ouderraadsvergaderingen.
  • Een secretaris; deze notuleert de vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
  • Een penningmeester: deze int de ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de budgetten en stelt een financieel jaarverslag op.

Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een financieel verslag gemaakt. Dit verslag ligt op school ter inzage.

Ouderbijdrage

Primair onderwijs is gratis in Nederland. Toch zijn er kosten die niet binnen deze dekking vallen en die uit het schoolfonds van Het Anker worden betaald. Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds.

Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, traktaties bij sportdagen, het eindejaarsfeest en andere activiteiten. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op de vergadering vastgesteld. Zodra de hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangt u een rekening en kunt u het bedrag overmaken.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Neem gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken!
U kunt e-mailen naar: info.hetanker@dehoekscheschool.nl

Social Schools

Wij gebruiken op school Social Schools! Ouders ontvangen een e-mail zodat zij ook Social Schools kunnen gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs. U vindt Social Schools in de App store.

Ouder- kindgesprekken

We willen samen werken aan een goede relatie tussen thuis en school. Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders.
Op basis van gelijkwaardigheid wordt het gesprek gevoerd. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind.

Het is erg belangrijk als uw kind erbij is. Het gesprek is niet alleen bedoeld om inhoudelijk af te stemmen, maar ook om een goede start te maken.

Tevredenheidspeilingen

Afgelopen schooljaar heeft onze school deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze tevredenheidspeilingen werden gehouden onder alle scholen van de Hoeksche School. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK-po. De respons op de Vragenlijst voor ouders was 33%.
30 van de 90 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag.

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan onze school geven is een 7,8. U kunt het volledige rapport hier inzien.