IKC Het Anker | Heinenoord

Leerlingenzorg

Leerlingondersteuning

Wij nemen individuele verschillen tussen leerlingen serieus. Elke leerling moet de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen zoals dat bij zijn/haar mogelijkheden past. Iedere leerling wordt bij ons goed door de leerkrachten geobserveerd. De instructie en de lesstof wordt per niveau aangepast. Onze onderwijsassistenten worden ingezet in onze groepen ter ondersteuning van het werk van de leerkracht. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om leerlingen op maat instructie te geven.

Leerlingvolgsysteem

Wij werken met KIJK!, Leerling in Beeld en ParnasSys.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden aan de hand van het digitale instrument KIJK! Het is een werkwijze die de groepsleerkracht ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle kinderen in januari en in juni getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van Cito via Leerling in Beeld. Leerling in beeld heeft adaptieve toetsen voor de kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het volgen van executieve functies.

Wij werken met ParnasSys. ParnasSys is een leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. ParnasSys is de plek waar alle gegevens van de leerling, de groep of onze school worden verzameld.

Procedure Schooladvies VO

Alle leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. Het schooladvies geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

Procedure Schooladvies VO

Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom is in 2014 passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat alle kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, een passend aanbod krijgen in hun regio.

Zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs is ook de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden.

SOP

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en gaat door op het zorgbeleid van de school.

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

Verantwoording gelden basisondersteuning

Het uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Het streven is dat leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school locatie gaan en daarmee samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Hun belang en hun ontwikkeling staat daarbij voorop.

Sociale Veiligheid

Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Deze wet regelt dat scholen zich moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Op IKC het Anker heeft het sociaal-emotioneel leren een belangrijke plaats.

Het beleidsplan Sociale Veiligheid geeft een beschrijving van wat IKC het Anker allemaal doet om de sociale veiligheid te waarborgen.

Beleidsplan Sociale Veiligheid

Samenwerkingsverband

Stichting De Hoeksche School is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie kunt u hier lezen.