IKC Het Anker | Heinenoord

Het begeleidingsteam

Intern Begeleider

In de eerste plaats is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de groep. Leerkrachten voeren actief gesprekken met hun leerlingen omdat alleen op deze manier een vertrouwensband kan ontstaan en leerlingen zich vrij en veilig voelen. Probleemsituaties worden aangepakt door een positieve aanpak in de groep. Bij een blijvend probleem of een serieuze escalatie worden ouders ingelicht. De intern begeleider adviseert de leerkrachten onderwijsinhoudelijk (onder meer bij groepsindelingen, groepsplannen en analyses van resultaten van leerlingen) en zijn betrokken bij leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. Ouders kunnen met vragen/twijfels, via leerkracht of directie, een beroep doen op deze deskundigheid. Ons team werkt nauw met elkaar samen in het belang van onze leerlingen op ons IKC.

Externe deskundigen

Marald Mens (schoolbegeleider, neuropsycholoog)

Basisondersteuning niveau 2 expert voor Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB) en Handelings Gericht Werken (HGW)
email: marald@mensopschool.nl
www.mensopschool.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en veelal kortdurende hulpverlening op school. Het is bedoeld als brugfunctie voorziening tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.

Werkwijze

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.

Voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:

  • pesten en gepest worden
  • sociale vaardigheden
  • opvoedingsondersteuning/vraagstukken
  • faalangst
  • gescheiden ouders
  • (rouw)verwerking

Schoolmaatschappelijk werk is er ook voor kleine vragen!

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Joy van Wingerden. Zij is bereikbaar via telefoon en e-mail.
Tel: 06-38295364
E-mail: j.vanwingerden@kwadraad.nl