OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

MR: vergaderdata en planning

Vergaderdata schooljaar 2017-2018
Dinsdag 21 november 2017
Dinsdag 13 februari 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 12 juni 2018

De MR bespreekt, adviseert en / of besluit over onderstaande onderwerpen:


  • Schoolbegroting
  • Meerjaren investeringsplan
  • Tevredenheidspeilingen (tweejaarlijks)
  • Formatie
  • Taakverdeling personeel
  • Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
  • Schoolgids
  • Nieuws uit de GMR
  • Zo nodig: verkiezingen MR