OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

MR: vergaderdata en planning

Vergaderdata schooljaar 2018-2019
Dinsdag 20 november 2018
Dinsdag 12 februari 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019

De MR bespreekt, adviseert en / of besluit over onderstaande onderwerpen:


  • Schoolbegroting
  • Meerjaren investeringsplan
  • Tevredenheidspeilingen (tweejaarlijks)
  • Formatie
  • Taakverdeling personeel
  • Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
  • Schoolgids
  • Nieuws uit de GMR
  • Zo nodig: verkiezingen MR