OBS Het Anker Heinenoord

MR & OR

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De medezeggenschapraad heeft niets te zeggen over personele aangelegenheden, dat is een aangelegenheid van werkgever (bestuur) en werknemer. De raad staat wel open voor klachten en opmerkingen van ouders en leerkrachten over de school of het functioneren van medewerkers mits hiervoor de juiste weg wordt bewandeld. Klachten dienen eerst met betrokkenen opgenomen te worden als dit niet werkt komt de directeur van de school in beeld. Is er ook dan geen oplossing kan het bevoegd gezag in worden geschakeld (Stichting De Hoeksche School). Levert ook dat geen bevredigend resultaat op dan kan de medezeggenschapraad uitkomst bieden. Algemene vragen kunnen ook bij de medezeggenschapraad worden gedeponeerd maar ook hiervoor geldt in principe dezelfde weg als hierboven omschreven omdat dit vaak sneller en effectiever is.

Wet medezeggenschap scholen

In de Wet medezeggenschap Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de medezeggenschapraad bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de medezeggenschapraad alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en/of het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Bij het Anker bestaat de medezeggenschapraad uit vier personen. Twee daarvan werken op school en de andere twee zijn door de ouders van de kinderen van school gekozen als hun vertegenwoordiging.

Vereniging Openbaar Onderwijs

Op de site van de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een uitgebreide omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een medezeggenschapraad in het basisonderwijs.

OR

Graag willen we u laten kennismaken met de ouderraad (OR) van de school. De OR houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wie zitten er in de ouderraad?

De OR bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van OBS Het Anker. De OR kiest in eigen gelederen een bestuur, bestaande uit:

  • Een voorzitter; deze leidt de ouderraadsvergaderingen.
  • Een secretaris; deze notuleert de vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
  • Een penningmeester: deze int de ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de budgetten en stelt een financieel jaarverslag op.

De bestuursleden hebben ook zitting in werkgroepen.

Wat wordt verwacht van de ouderraad?

Het belangrijkste is dat je de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Daarnaast wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij deelneemt in enkele werkgroepen. De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de maand. Bij de vergadering zal de directeur of een teamlid aanwezig zijn. Leerkrachten zijn altijd welkom. In deze vergaderingen worden alleen zaken besproken die met de evenementen op school te maken hebben. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding. Onderwijsinhoudelijke zaken en klachten worden niet besproken in deze vergaderingen.

Waaruit bestaat een werkgroep?

Een werkgroep bestaat meestal uit twee of drie leden van de ouderraad en doorgaans twee teamleden. Iedere werkgroep kent een coördinator. Dit is altijd een leerkracht en is de eindverantwoordelijke.

Welke evenementen worden door de werkgroepen georganiseerd?

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Voorleesontbijt
  • Paasfeest
  • Schoolreis
  • Afscheid groep 8

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar, na de algemene ouderavond, wordt de ouders gevraagd een bijdrage te leveren voor de kosten die de verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen.

Algemene Ouderavond

Tijdens de algemene ouderavond, die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd, presenteert de Ouderraad zichzelf, worden het jaar- en het financiële verslag besproken. Tevens wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Rekeningnummer

Betalingen voor de ouderbijdrage kunnen naar rekeningnummer *NL43RABO0123198011 t.n.v. OBS Het Anker Ouderraad*. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.