OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

MR kort verslag besprekingen

Januari 2017

Personeel:
Abigail Houben is met zwangerschapsverlof. Zij wordt op woensdag vervangen door Annemarie Elsenaar die haar werktijd uitbreidt. Op vrijdag wordt zij vervangen door invalster Jacomien Groeneweg.

Wetswijziging MR:
Per jan. 2017 zijn er enkele wijzigingen in de wet. Vanuit Acis wordt er een nieuw reglement opgesteld.

GMR:
* Computerprogramma Bouw! wordt op het niveau van het samenwerkingsverband ingezet bij risicolezers.
* Vakantierooster 2017-2018 is vastgesteld en staat op de website.
* Vacature GMR.

Goede doelen:
Deelname aan een goed doel is onderdeel van het aanbod aan onze leerlingen. De voorkeur gaat uit naar een doel dat kinderen betreft of kinderen en gezinnen in de nabije omgeving.

PR:
Onderzoek door RTL toont aan dat obs Het Anker een mooi cijfer krijgt (7-).
Wij hechten overigens meer waarde aan de beoordeling door de onderwijsinspectie. Ook bij inspectie staat Het Anker 'op groen'. Dat houdt in dat wij onder het basistoezicht vallen.


Oktober 2016

Afspraken:
 • Marietta maakt de agenda's voor de MR
 • Beurtelings maakt een van de MR-personeelsleden de notulen van de bijeenkomst
 • Vergaderdata worden in onderling overleg vastgesteld

  Personeel:
  Karin Kooijman neemt deeltijd ontslag en start m.i.v. januari 2017 met werken voor gr. 3-4-5 op maandag en dinsdag.
  Abigail Houben is zwanger. De planning is dat haar verlof rond eind maart 2017 in zal gaan. Zij wordt dan op woensdag vervangen door Annemarie Elsenaar. De vervanging op vrijdagochtend is nog niet bekend.

  Scholing:
  Vanuit Acis wordt centraal nascholing georganiseerd. Vanuit het team wordt door alle teamleden gebruik gemaakt van dit aanbod.

  Begroting:
  De MR stemt in met de begroting voor 2017.

  Leerlingenaantal:
  De teldatum van 1 oktober 2016 geeft een aantal van 63. Dat is een leerling meer dan vorig jaar. De onderbouw heeft 36 leerlingen; de bovenbouw telt 27 leerlingen.

  Profilering:
  De school staat er positief voor: inspectie was heel tevreden over de school. We willen tonen dat we trots zijn op onze school en gaan dat zichtbaar maken via:
 • een folder voor de ouders van aanstaande leerlingen
 • PR-materiaal

  ICT:
  Vanaf groep 4 wordt met tablets door de kinderen gewerkt, ter aanvulling van het werken in boeken en schriften.
  PC's worden in de loop van 2016-2017 vervangen.

  Eindtoets:
  Leerlingen van groep 8 maken deze eindtoets op een rustige plaats in de school, afgezonderd van de leerlingen van groep 6-7.

  VO:
  De aansluiting met de scholen voor voortgezet onderwijs blijven aandachtspunt.

  Ontruimingsoefeningen:
  Twee maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Een maal aangekondigd en een maal onaangekondigd.