De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

OR

Graag willen we u laten kennismaken met de ouderraad (OR) van de school. De OR houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.

Wie zitten er in de ouderraad?


De OR bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van OBS Het Anker. De OR kiest in eigen gelederen een bestuur, bestaande uit:
Een voorzitter
deze leidt de ouderraadsvergaderingen.
Een secretaris
deze notuleert de vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
Een penningmeester
deze int de ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de budgetten en stelt een financieel jaarverslag op.
De bestuursleden hebben ook zitting in werkgroepen.

De ouderraad is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Linda Vieveen
Secretaris: Jolanda Smeets
Penningmeester: Ron de Reuver

Wat wordt verwacht van de ouderraad?


Het belangrijkste is dat je de school en de kinderen een warm hart toedraagt. Daarnaast wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij deelneemt in enkele werkgroepen. De ouderraad vergadert ongeveer 1x in de maand. Bij de vergadering zal de directeur of een teamlid aanwezig zijn. Leerkrachten zijn altijd welkom. In deze vergaderingen worden alleen zaken besproken die met de evenementen op school te maken hebben. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding. Onderwijsinhoudelijke zaken en klachten worden niet besproken in deze vergaderingen.

Waaruit bestaat een werkgroep?


Een werkgroep bestaat meestal uit twee of drie leden van de ouderraad en doorgaans twee teamleden . Iedere werkgroep kent een coordinator. Dit is altijd een leerkracht en is de eindverantwoordelijke.

Welke evenementen worden door de werkgroepen georganiseerd?


Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Voorleesontbijt
Paasfeest
Schoolreis
Afscheid groep 8

Ouderbijdrage


Aan het begin van het schooljaar, na de algemene ouderavond, wordt de ouders gevraagd een bijdrage te leveren voor de kosten die de verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen.

Algemene Ouderavond


Tijdens de algemene ouderavond, die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd, presenteert de Ouderraad zichzelf, worden het jaar- en het financiele verslag besproken. Tevens wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Rekeningnummer


Betalingen voor de ouderbijdrage naar rekeningnummer NL43RABO0123198011 t.n.v. OBS Het Anker Ouderraad. Graag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.