De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

MR: vergaderdata en planning

Vergaderdata schooljaar 2019-2020
Dinsdag 19 november 2019
Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 7 april 2020
Dinsdag 9 juni 2020

Oudergeleding
Ron de Reuver
Henk Korteland

Personeelsgeleding
Karin Kooijman
Jacomien Groeneweg

Adviseur
Marietta Vermaas

De MR bespreekt, adviseert en / of besluit over onderstaande onderwerpen:


  • Schoolbegroting
  • Meerjaren investeringsplan
  • Tevredenheidspeilingen (tweejaarlijks)
  • Formatie
  • Taakverdeling personeel
  • Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage
  • Schoolgids
  • Nieuws uit de GMR
  • Zo nodig: verkiezingen MR