De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

MR

Wat doet de MR?


De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De medezeggenschapraad heeft niets te zeggen over personele aangelegenheden, dat is een aangelegenheid van werkgever (bestuur) en werknemer. De raad staat wel open voor klachten en opmerkingen van ouders en leerkrachten over de school of het functioneren van medewerkers mits hiervoor de juiste weg wordt bewandeld. Klachten dienen eerst met betrokkenen opgenomen te worden als dit niet werkt komt de directeur van de school in beeld. Is er ook dan geen oplossing kan het bevoegd gezag in worden geschakeld (ACIS). Levert ook dat geen bevredigend resultaat op dan kan de medezeggenschapraad uitkomst bieden. Algemene vragen kunnen ook bij de medezeggenschapraad worden gedeponeerd maar ook hiervoor geldt in principe dezelfde weg als hierboven omschreven omdat dit vaak sneller en effectiever is.

Wet medezeggenschap scholen


In de Wet medezeggenschap Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de medezeggenschapraad bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de medezeggenschapraad alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en/of het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Bij het Anker bestaat de medezeggenschapraad uit vier personen. Twee daarvan werken op school en de andere twee zijn door de ouders van de kinderen van school gekozen als hun vertegenwoordiging.

Vereniging Openbaar Onderwijs


Op de site van de Vereniging Openbaar Onderwijs, www.voo.nl staat een uitgebreide omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een medezeggenschapraad in het basisonderwijs.