De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Methodes

Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen.
Op Het Anker gebruiken we moderne methodes. Het leerstofaanbod is daarmee dekkend voor de kerndoelen die de overheid aan basisscholen stelt.

Sil op School en Schatkist


Met Sil op school en met Schatkist wordt in groep 1/2 aandacht besteed aan alle tussendoelen op het gebied van mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het programma bestaat uit diverse thema's zoals feest en seizoenen. De verschillende activiteiten worden vanuit deze context aangeboden.

Taal Actief


TaalActief is een taalmethode voor de groepen 4 t/m 8. Het is een methode die, samen met het spellinggedeelte, staat voor compleet taal- en spellingonderwijs.

Lijn 3


Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen echt lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.
Met prikkelende thema's speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.
Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Humpie Dumpie


Zelfstandig het begrijpend lezen oefenen in groep 3. Dat kan met Humpie Dumpie, een serie van 6 leesboekjes met bijbehorende oefeningen. Kinderen komen in de boekjes dezelfde pictogrammen tegen als in Veilig leren lezen. Daardoor kunnen ze snel met Humpie Dumpie aan de slag.

Bouw!


Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 worden bestreden. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Bouw! biedt passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.

Estafette


Met Estafette bouwen leerlingen aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essentieel. Estafette oefent deelvaardigheden eerst geisoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken.
De methode sluit aan bij het programma Schatkist en de methode Veilig leren lezen die beiden ook op Het Anker worden gebruikt.

Nieuwsbegrip XL


Nieuwsbegrip biedt interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier en op de computer, in een speciale leerlingomgeving.
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. De leerkracht doet 'hardop-denkend' voor hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt en laat zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 'digibordtools'.

Klinkers en Pennenstreken


In groep 3 starten we met het aanbieden van de schrijfletters gevolgd door het aan elkaar schrijven. Op Het Anker gebruiken we voor het schrijfonderwijs de methode Klinkers in groep 3 en vanaf groep 4 Pennenstreken. In groep 4 t/m 6 ontwikkelen de kinderen hun handschrift verder met deze methode en in groep 7 en 8 leren zij het blokschrift.

Wereld in getallen


Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Wereld in getallen. M.b.v. deze methode leren kinderen inzicht verwerven en hun vaardigheden oefenen. Er is veel voor cijferen, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel.
In de methode is er veel ruimte voor oefening en herhaling, dit zorgt voor een goed fundament. Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.

Wereldzaken


In Wereldzaken ontdekken leerlingen Nederland, Europa en de wereld. De methode is ingedeeld volgens het principe van de regionaal-thematische benadering. Via het digibord verkennen de leerlingen heel levendig alle delen van onze aardbol.

In groep 5 komt de eigen omgeving van de leerlingen aan bod. Groep 6 verkent alle delen van Nederland en gaat in op de verschillende landschappen, de industrie en dienstensector. In groep 7 gaan de leerlingen Europa in en leren over de geografie, bevolking en bestaansmiddelen. Tot slot komt in groep 8 de wereld aan bod. De leerlingen ontdekken hoe mensen in andere werelddelen leven en hoe het klimaat invloed heeft op het landschap en de bevolkingsspreiding.

Met Wereldzaken wordt de leerlingen aardrijkskundig besef bijgebracht, met hulp van onder meer een interactieve topografische kaart.

Take it easy


In groep 7 en 8 is er wekelijks een les in Engelse taal. Hiervoor gebruiken we de methode Take it Easy. Dit is een methode voor het digitale schoolbord. Met twee native speakers doorlopen de leerlingen de methode. Zij ondersteunen de leerkracht en nemen de kinderen met veel plezier meedoor de lesstof via thematische filmpjes, leuke muziekclips en prikkelende opdrachten.

Zaken van Zwijsen


De nieuwste generatie lesmethoden voor de zaakvakken / wereldorientatie: Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken en Nieuwe Zaken. Met gebruik van filmpjes en animaties wordt de lesstof helder overgebracht en met interactieve oefeningen worden de leerlingen actief bij de lessen betrokken.
De methoden vormen samen een doorgaande leerlijn voor de zaakvakken in groep 4 t/m 8.

Lets' go!


Let's go! is de nieuwste verkeersmethode voor groep 1 t/m 8. De methode is innovatief en interactief. Met animaties, filmpjes, Google Streetview en de Situatiebouwer worden de kinderen veilig op het verkeer voorbereid. De methode is ontwikkeld in samenwerking met de ANWB.

123Zing en Zangexpress


De 123ZING / Zangexpress. Deze muziekmethode is een digitale manier van lesgeven in muziek voor groep 1 t/m 8 voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis. Leren over muziek door te doen!
De 123ZING-liedjes met bijbehorende muzikale extra's vormen de basis van de methode. Vanuit het domein //Zingen// worden in een doorlopende leerlijn muzikale vaardigheden aangeleerd, waarbij alle muzikale domeinen (zingen, bewegen, zelf muziek maken, luisteren, lezen en noteren) volgens de SLO leerlijn muziek aan bod komen.

Kunstkabinet


Het KunstKabinet biedt een hoogwaardige doorlopende leerlijn voor kunst- en erfgoededucatie in de klas. Complete, hoogwaardige kunstlessen op de basischool. De leerlingen leren alles over de grote kunststromingen, grote kunstenaars en over de diverse technieken die worden toegepast in de beeldende kunst en in de podiumkunsten.

Typetuin


Door de adaptieve methode leer je altijd op het juiste niveau. Zo kun je in groep 6-7-8 met de Typetuin typecursus supergoed leren typen. Daar heb je de rest van je leven plezier van!

Zelfstandig werken aan een weektaak


Op Het Anker is er ruimte om zelf keuzes te maken uit het onderwijsaanbod. Er zijn taken die moeten en die mogen. Door het werken aan een week- of dagtaak kun je zelf leren en bepalen aan welke taak je eerst werkt. Ook leer je kritisch naar je eigen werk te kijken. Wanneer je een taak af hebt kun je beginnen met een volgende taak. Zo wordt alle onderwijstijd effectief benut.

Presentaties


In de hogere groepen maken leerlingen ook jaarlijks een werkstuk. Daarnaast staan ook een boekbespreking en een spreekbeurt op de planning.
Het doel van deze opdrachten is dat de leerling leert zelf informatie op te zoeken en te verwerken tot een beknopt en volledig verhaal en leert te spreken voor een groep. Bij de spreekbeurt en boekbespreking let de leerkracht ook op taalgebruik en presentatie, en of de leerling in staat is de medeleerlingen iets over het besproken onderwerp bij te brengen.