OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #67 - vrijdag 29 januari 2016

Voorleesactiviteiten op 1 februari

Tijdens de nationale voorleesdagen wordt er op school natuurlijk veel voorlezen!
Maandag 1 februari


Maandag 1 februari gaan met alle kinderen van de school (voor)lezen! We beginnen met een groot prentenboek op het digibord, waarna alle kinderen iets te drinken krijgen en een lekkere eierkoek om te eten.

Daarna gaan de oudere kinderen de jongere kinderen voorlezen. Dat doen ze op een gezellige plek ergens in de school. Alle kinderen mogen van thuis een kussentje meebrengen waar ze dan tijdens het voorlezen op kunnen zitten. In de klas van groep 1-2-3 zijn extra veel leuke prentenboeken van de bibliotheek.


Lievelingsboek


Ook mag iedereen zijn of haar lievelingsboek mee naar school brengen. De boeken worden op een tafel in de klas uitgestald en dagelijks mogen enkele kinderen over hun boek vertellen en er een stukje uit voorlezen.

Nieuwe rapporten

Dit schooljaar kregen de leerlingen vanaf groep 3 al nieuwe rapporten. De kleuters zijn nu aan de beurt om het eerste rapport te ontvangen. Het is een mooie map met daarin het overzicht van de ontwikkelingen van het kind. Voor kleuters die na de herfstvakantie op school zijn gekomen, wordt het zomerrapport het eerste rapport.

Op 4 februari krijgen de kleuters het winterrapport mee naar huis. Tijdens een oudergesprek wordt het rapport door de leerkracht aan u toegelicht. De gesprekken vinden plaats in de week van 8 februari. Via een intekenlijst bij de klas, kunt u een tijd kiezen voor een 10-minutengesprek.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen het tweede rapport op 10 maart.

De rapportmap wordt tijdens de gehele basisschoolperiode, per jaar aangevuld. Per leerjaar verschilt het rapport. Kleuters maken een tekening en de leerkracht geeft aan de hand van ontwikkelingslijnen van verschillende gebieden informatie over wat uw kind op school laat zien.

Vanaf groep 3 wordt het rapport verder uitgebreid met een beoordeling van algemene kenmerken zoals concentratie en belangstelling in het algemeen. Daarnaast is er een beoordeling per vakgebied. Het aantal vakgebieden neemt per leerjaar toe. Deze beoordeling wordt ook vergeleken met landelijke prestaties van leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Om dit te meten zijn door de kinderen Cito-toetsen gemaakt. De toetsen starten bij de oudste kleuters. De resultaten van de Cito-toetsen treft u eveneens in het rapport aan.

Met deze manier van rapporteren hopen wij de kinderen te belonen voor hun inzet en u een helder beeld te schetsen van de ontwikkelingen van uw kind.

Kijken naar jonge kinderen

In groep 1/2 maakt de leerkracht gebruik van het instrument KIJK! voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen. KIJK! 1-2! bouwt voort op KIJK! 0-4 jaar, het instrument dat bij de peuters wordt ingezet.

De leerkracht observeert de kinderen met behulp van ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en op ervaringen uit de praktijk. Bij het invullen geeft de leerkracht op basis van de observatie per ontwikkelingsaspect aan in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan maakt de leerkracht keuzes op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied.

In het kleuterrapport treft u een overzicht aan van deze observatiegegevens.

Ontwikkeling van kinderen volgen

Onze school maakt - naast de verschillende toetsen van Cito - ook gebruik van instrumenten om de vorderingen van de leerlingen op andere dimensies, zoals het algemene welbevinden en de betrokkenheid bij leren, te bekijken.

Voor de jongste kleuters houden de leerkrachten de informatie bij in het systeem 'Kijk!' Dit richt zich op de ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2. De hogere groepen maken gebruik van 'Zien!'.

ZIEN! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van zeven dimensies die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen.

Groep 8 en het advies naar het voortgezet onderwijs

Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te gaan hanteren bij de advisering naar het voortgezet onderwijs.

De reden hiervoor is dat de Eindtoets later in het schooljaar (eind april) wordt afgenomen. Daardoor kan de Eindtoets niet meer dienen als instrument bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. De Plaatsingswijzer is hiervoor in de plaats gekomen.

In de Plaatsingswijzer ziet u de resultaten van de cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8. Het betreft de Cito M(idden)-toetsen. Op basis van de resultaten van die toetsen komt de school tot advies waarbij de resultaten van rekenen en begrijpend lezen doorslaggevend zijn.

We onderscheiden bij het advies:
1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind gaat bijvoorbeeld naar het VMBO basiskader.
2. Plusprofiel: Er is in potentie meer…. We adviseren Havo maar VWO is t.z.t. wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
3. Bespreekprofiel: Het is niet duidelijk. We bespreken het kind met het VO.
4. Ondersteuningsprofiel: Duidelijk is bijvoorbeeld HAVO maar uw kind heeft daarbij een bepaalde ondersteuning nodig.

De Plaatsingswijzer doet in onze ogen meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen maar op een film van 3 jaar. De doorslaggevende betekenis van de Eindtoets is verleden tijd. Overigens mag worden opgemerkt dat in de afgelopen jaren leerkrachten beter konden inschatten wat een goed advies was dan de Eindtoets.

Op basis van ervaringen, o.a. in de gehele provincie Friesland waar al verschillende jaren met de plaatsingswijzer wordt gewerkt, zijn we van mening dat de Plaatsingswijzer garant staat voor een goed onderbouwd advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. De Plaatsingswijzer leidt tot meer eenduidige plaatsingen en minder doublures en afstroom in het voortgezet onderwijs en leidt dus tot betere kansen voor uw kind.

In november hebben onze aanstaande schoolverlaters het voorlopig advies voor het vervolgonderwijs van meester Martin ontvangen.

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt (digitaal) uitgereikt aan alle ouders van leerlingen en aan de medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.
Via de volgende link kunt u de laatste versie van Acis Actueel bekijken: Acis Actueel januari 2016.

De nieuwe editie van ons informatief magazine Acis Actueel is uit. In dit nummer ondermeer:


 • – Knipsel de column van bestuursvoorzitter Luc van Heeren
 • – Pré-vwo op het Hoeksch Lyceum
 • – Beroepenvoorlichting scholieren Hoeksche Waard
 • – De Meerwaarde is excellent!
 • – Inspectie vindt obs De Blieken top
 • – Taalbad op de Julianaschool van start
 • – Verstandig online op De Boomgaard
 • – De Klinker timmert aardig aan de weg met Engelse les
 • – De Vlashoek bouwt
 • – Het Pluspunt gaat hightech groente telen
 • – Onder de Wieken kijkt uit naar nieuw schoolplein
 • – Schoolmeubelen voor Gambia


Wij wensen u veel leesplezier!

Open Huis Hoeksch Lyceum 5 februari

Op vrijdagavond 5 februari 2016 staan de schooldeuren van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland, Hoefsmid 1, weer open van 19.00 tot 21.30 uur voor verkenning van het hele gebouw.

Ontmoet de docenten en leerlingen en proef de sfeer van het Hoeksch Lyceum!

Meer informatie op www.hoekschlyceum.nl

Korfballen?

Bericht van Korfbalvereniging Oranje Zwart/De Hoekse Westmaas:

Vanaf januari zijn we gestart met een F-training.
Dus ben je tussen de 5 & 7 jaar en wil je een paar keer komen trainen om het te proberen?

Kom gerust langs!
De training is elke maandagavond van 18:00 tot 18:50 uur in sporthal de Tienvoet in Heinenoord.

Heeft u vragen?
Bel dan even met Peter Kamp
06-23728092

Agenda voor februari


 • Maandagochtend 1 februari:
  Gastles over recycling voor groep 7/8
  Voorleesactiviteiten in de groepen

 • Donderdag 4 februari (datum gewijzigd):
  Logopedie screening oudste kleuters
  Kleuterrapporten worden uitgereikt

 • Vrijdag 5 februari:
  Open Huis op het Hoeksch Lyceum van 19.00 tot 21.30 uur

 • Maandag 8 februari:
  Spreekavond groep 1/2
  In de week van 8 februari is er na schooltijd eveneens gelegenheid om met de leerkracht te spreken

 • Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari:
  Voorjaarsvakantie