OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #20 - donderdag 31 januari 2013

Nieuwsbrief Januari

Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand januari.
Hierin leest u o.a. informatie over de cito - eindtoets in groep 8 en is er speciale aandacht voor de thema-koffieochtend as. dinsdag 5 februari.

Mocht u n.a.v. de informatie in deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan nodig ik u van harte uit om deze met mij te bespreken.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Manon Marchelinus

Cito eindtoets groep 8

Volgende week is een spannende week voor de leerlingen van groep 8!
Op 5,6 en 7 februari maken zij de CITO - eindtoets. De afgelopen periode hebben zij zich in de groep voorbereid hierop. De uitslag van de CITO-toets heeft een belangrijke rol bij het tot standkomen van het schooladvies. Naast deze uitslag spelen ook het leerlingvolgsysteem (de toetsen die in voorgaande jaren werden afgenomen) en zaken die niet door de toets gemeten worden, zoals leerhouding, omgang met het huiswerk, etc. een rol bij het bepalen van het definitieve advies.

Het is belangrijk dat de 3 ochtenden waarop de cito toets in groep 8 wordt afgenomen in alle rust kunnen verlopen. Op de gangen en tijdens het buiten spelen zal hier nog meer rekening worden gehouden.

Tevens heeft groep 7 deze ochtenden een aangepast programma:
- dinsdag 5 februari hebben de kinderen een werkplek verdeeld over de andere groepen waar zij, met een door de juf samengesteld pakket, zelfstandig aan het werk kunnen
- woensdag 6 februari oefenen de kinderen een oude versie van de cito entreetoets in het eigen lokaal. Zij oefenen speciaal uitgekozen taken uit de toets die wat betreft tijd aansluiten op de taken van de eindtoets in groep 8. Voor de leerlingen van groep 7 gelden op deze ochtend dezelfde afspraken als voor de leerlingen van groep 8 en oefenen zij dus in een echte cito- setting
- donderdag 7 februari krijgen de kinderen les van juf Manon in het tso lokaal.

We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes toe!

Thema -koffieochtend : Schoolmaatschappelijk werk


Allemaal lopen we aan tegen vragen en twijfels in de opvoeding. We hebben te maken met het karakter van ons kind en met het karakter van onszelf.
U loopt misschien aan tegen fases in de ontwikkeling, die lastig kunnen zijn.
Er zijn gebeurtenissen in het gezin, waar een kind op reageert, bijvoorbeeld het
overlijden van een familielid, echtscheiding, of de komst van een nieuw broertje/zusje.
Op school of thuis kan het gedrag van een kind opvallen. Het trekt zich terug, maakt veel ruzie,
is brutaal, kan niet spelen, schoolprestaties gaan achteruit, enz. Soms kan het
enorm helpen, om eens met een buitenstaander het gedrag van uw kind te bespreken.
Op dinsdag 5 februari as. komt Margot Voorburg, onze schoolmaatschappelijk werkster, tijdens de koffie ochtend voorlichting geven over haar werkzaamheden op school.
Deze informatieochtend is bedoeld voor alle ouders en wij hopen u dinsdag 5 februari te mogen ontvangen in het tso lokaal op de eerste verdieping.
Na de informatie van de Schoolmaatschappelijk werkster is er een vervolg van de koffieochtend tot 10.00 en
zal er aan aanwezige ouders gevraagd worden of en welke wensen zij hebben betreft thema’s voor de koffieochtenden.

Wij zien u graag dinsdag 5 februari, vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar!
Bent u dinsdag niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn en wilt u toch informatie over schoolmaatschappelijk werk? In de nieuwsbrief van februari leest u meer informatie over de voorlichting van 5 februari.

Heeft u wensen t.a.v. thema's?
Dan kunt u deze mailen naar info@obs-hetanker.nl

Groepbezetting groep 3/4

Vanaf volgende week zal juf Karin op maandag van haar vrije dag genieten!
Op maandag is meester Ben dan in groep 3/4 om les te geven. Door deze structurele invulling zal juf Manon niet meer op vrijdag lesgeven in groep 3/4. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor het uitvoeren van de schoolleidingstaken.

In de maand januari was meester Ben, naast juf Karin, ook op maandag in de groep aanwezig.
Door de extra inzet van de meester heeft hij al ruim kennisgemaakt met de groep en samen met juf Karin gezorgd voor een zorgvuldige overdracht.

We wensen meester Ben veel plezier in groep 3/4!

Tussenschoolse opvang


De tussenschoolse opvang heeft dit schooljaar een ander jasje gekregen, waarover u in deze nieuwsbrief wordt geinformeerd.
Niet alleen is het overblijven verhuisd van de centrale hal naar een klaslokaal, ook is er een bestuur van 3 ouders gekomen die samen zorgen voor de organisatie en dagelijkse gang van zaken. Zij hebben de taken als volgt verdeeld:
1. Angela Sebel = algemene organisatie
2. Iris Sutherland = overblijfrooster en strippenkaarten
3. Ingrid Heuts = facturen en betalingen

Het vormen van een bestuur en een duidelijke taakverdeling hierbinnen heeft een postieve invloed op de rust en structuur tijdens het overblijven. Tevens ontvangen alle hulpouders van de tso maandelijks een nieuwsbrief met praktische informatie en wordt er een aantal maal per jaar een tso- vergadering belegd.

Ouders die vragen hebben over de tso kunnen deze stellen door middel van het sturen van een e-mail naar sebel@hetnet.nl of info@obs-hetanker.nl.

Bovenstaande veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de tso nog beter en rustiger verloopt dan voorheen!

Hieronder vindt u de algemene informatie over de tussenschoolse opvang op Het Anker
Aan het begin van een schooljaar wordt geïnventariseerd welke leerlingen op 1 of meer vaste dagen in de week gebruik zullen maken van de TSO. Ouders, waarvan hun kind(eren) op 1 of meer vaste dagen per week overblijven maken de overblijfvergoeding over. Dit kan in 1 keer of in 3 termijnen.
De tarieven van de TSO voor kinderen die structureel gebruik van maken voor het hele schooljaar m.b.v. bovenstaande link

Kinderen kunnen ook op wisselende dagen overblijven. Voor kinderen die niet op een vaste dag of dagen in de week overblijven verloopt de betaling met een strippenkaart. Deze is te koop bij de overblijfcoördinator en kost 15,00 euro. De kaart geeft recht op 10 overblijfbeurten. Wanneer de strippenkaart vol is ontvangt u hiervan per mail bericht. De strippenkaart is te gebruiken tot het einde van de basisschoolperiode.

De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de TSO. Er is een, door de mr vastgestelde, aanpak en er vindt regelmatig overleg plaats met de overblijf coördinator en - begeleider. Van de begeleiders die ingezet worden heeft tenminste de helft een scholing gevolgd op het gebied van overblijven.

Tevens zullen nieuwsberichten en/of wijzigingen, wat betreft de TSO, via de schoolsite of in een nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

Juffendag 22 februari


Ook dit schooljaar worden de verjaardagen van de juffen weer op één dag gevierd met juffendag!
Dit jaar hebben we gekozen voor een verjaardagsfeest in de eigen klas. De kinderen vieren de verjaardag van hun juf dit jaar dus gezellig met elkaar in de eigen groep

Alle kinderen krijgen in februari nog een echte uitnodiging mee voor dit feest!

Houdt u er rekening mee dat alle groepen op deze vrijdag 's middags vrij zijn?
Voor iederen begint de voorjaarsvakantie al om 12.15 uur!

Herinnering schoolfonds

In deze nieuwsbrief vragen wij u te denken aan het betalen van het schoolgeld.
Wilt u ervoor zorgen dat u dit uiterlijk 1 maart betaald heeft?

U kunt het schoolgeld overmaken op rekeningnummer 123198011 t.n.v. Het Anker te Heinenoord

Graag onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Agenda februari

Dinsdag 5 februari
koffieochtend Thema : schoolmaatschappelijk werk

Dinsdag 5 februari t/m donderdag 7 februari
Cito eindtoets groep 8

Woensdag 13 februari
Studiedag Acis - kinderen vrij

Donderdag 14 februari
Valentijnsdag

Donderdag 21 februari
Nieuwsbrief uit

Vrijdag 22 februari
Juffendag
Groep 5 t/m 8 's middags ook vrij

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
Voorjaarsvakantie