OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #2 - vrijdag 28 oktober 2011

Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de 2e digitale nieuwsbrief van dit jaar. Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze nieuwsbrief vragen dan kunt u uiteraard bij ondergetekende terecht.

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Personele Mededelingen
Op dit moment ben ik in afwachting van een oproep voor een galblaasoperatie. Deze zal in ieder geval binnen 4 weken plaatsvinden. De verwachting is dat de herstelperiode thuis 1 á 2 weken zal duren. Daarna zal ik weer op gezette tijden op school aanwezig zijn. Tijdens mijn afwezigheid zal Marietta Vermaas (directeur de Klinker) twee ochtenden op het Anker aanwezig zijn voor lopende zaken. Wanneer er dringende zaken zijn die u niet met de groepsleerkracht kunt bespreken en die niet kunnen wachten tot mijn terugkomst dan kunt u bij haar terecht.
Wanneer de datum van opname bekend is dan wordt u hier via de website van op de hoogte gesteld. U kunt dan ook lezen op welke ochtenden Marietta aanwezig is op het Anker.


Onze hvo- docent, Juf Willeke, zal de komende periode niet aanwezig zijn i.v.m. haar gezondheid. Bij haar is borstkanker geconstateerd en zij zal spoedig een operatie en bestralingen ondergaan. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de juf al veel beterschapswensen toegestuurd. Er wordt al gezocht naar een vervangende docent voor de hvo lessen.Voorlopig zullen de hvo -lessen komen te vervallen.
We wensen juf Willeke hierbij veel beterschap toe.

Schooltijden


Andere schooltijden, het continurooster en het 5 –gelijke dagen model zijn al enige tijd een hot issue binnen het basisonderwijs. Ook onder een aantal ouders van het Anker zijn dit onderwerpen die veel vragen oproepen. Zeker wanneer andere scholen overstappen op een dergelijk rooster of model.
Bij een aantal ouders is helaas het beeld ontstaan dat Het Anker het volgende schooljaar ook een continurooster zal gaan invoeren.
Met dit bericht wil ik u duidelijk maken dat hiervan vooralsnog geen sprake is .
Wel gaat het Anker dit schooljaar een procedure starten om de schooltijden onder de loep te nemen.

Waarom?
In November 2010 is onder de ouders van Het Anker een tevredenheidsenquête afgenomen. De huidige schooltijden van het Anker was één van de onderwerpen waar ouders hun mening over konden geven. De enquete heeft duidelijk gemaakt dat circa 1/3 deel van onze ouders niet (geheel) tevreden is over de huidige schooltijden. Waar deze ontevredenheid precies uit bestaat is niet duidelijk geworden en kan dus op diverse zaken betrekking hebben ( de aanvangtijden, de eindtijden, de vrije vrijdagmiddag voor de onderbouw enz.)

Hoe?
De MR zal dit schooljaar, samen met de directeur, gebruiken om te onderzoeken óf wij (team en ouders) de schooltijden op het Anker willen wijzigen en welke wijzigingen dan wenselijk zijn vanuit beide geledingen.
Voor u als ouders is het goed om te weten dat het aantal lesuren dat op de basisschool gegeven moet worden bij wet geregeld is. Ook kan een basisschool de lestijden niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten. Daarbij is de school verplicht om voorafgaand aan een vaststelling of wijziging alle ouders te raadplegen.
U merkt het al; de school heeft wettelijke verplichtingen t.a.v. lesuren én ouders (en leerkrachten) van de school hebben een belangrijke stem bij het wijzigen of vaststellen van schooltijden.

Huidige stand van zaken op Het Anker
lestijden
Op dit moment zijn er verschillende schooltijden voor de onderbouw en de bovenbouw. De aanvangtijden zijn gelijk maar de eindtijden op woensdag en vrijdag verschillen van elkaar. Op woensdag eindigt de lesdag voor de onderbouw om 11.45 uur, voor de bovenbouw is dit om 12.30 uur. Een verschil van 45 minuten. Op vrijdag middag heeft de bovenbouw les en is de onderbouw vrij.

TSO
Het Anker verzorgt zelf 4 dagen per week de TSO van 12.15 uur tot 13.15 uur. Het aantal leerlingen dat hiervan gebruik gemaakt is verschillend. Gemiddeld blijven er tussen de 20 en 30 leerlingen op school lunchen. Op vrijdag is dit aantal lager omdat de onderbouw de middag vrij heeft. Dit betekent dat de meerderheid van onze leerlingen naar huis gaat om te eten of op een andere wijze wordt opgevangen. De organisatie van de huidige TSO verloopt goed. Er is een overblijf coördinator aanwezig en er zijn een aantal ouders die de TSO begeleiden. Alles gebeurt onder eindverantwoording van de directeur.

Gezien het aantal kinderen dat tussen de middag niet op school luncht en de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd met ouders over een continurooster op Het Anker ligt het vooralsnog niet in de lijn der verwachting dat een meerderheid van de ouders zal kiezen voor een continurooster.

Dinsdag 1 november is er een mr –vergadering. Het onderwerp ‘schooltijden’ staat dan voor de eerste keer op de agenda. Uiteraard wordt u gedurende de hele procedure zorgvuldig en tijdig geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt hiervoor bij ondergetekende terecht.

Met vriendelijke groet,

Manon Marchelinus
Directeur obs Het Anker


Vakantieschema 2012-2013

De vakantieregeling voor het schooljaar 2012/2013 is door het bestuur vastgesteld. Het vakantieschema is tot stand gekomen in nauw overleg met de collega schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in onze regio. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Acis heeft instemming verleend.

DEFINITIEVE VAKANTIEREGELING 2012-2013 REGIO ZHZ


Herfstvakantie
zaterdag 20-10-12 t/m zondag 28-10-12

Kerstvakantie
zaterdag 22-12-12 t/m zondag 06-01-13

Voorjaarsvakantie
zaterdag 23-02-13 t/m zondag 03-03-13

Paasvakantie (po)
vrijdag 29-03-13 t/m maandag 01-04-13
Paasvakantie (vo)
zaterdag 30-03-13 t/m maandag 01-04-13

Mei- en Hemelvaartsvakantie
zaterdag 27-04-13 t/m zondag 12-05-13

Pinkstervakantie
zaterdag 18-05-13 t/m maandag 20-05-13

Zomervakantie (po)
zaterdag 20-07-13 t/m zondag 01-09-13
Zomervakantie (vo)
zaterdag 13-07-13 t/m zondag 01-09-13


Toelichting:
1) De herfstvakantie is één week later dan het advies van het ministerie.
De werkgroep doet dit in navolging van de concept-regeling van de regio Rotterdam. Hierdoor ontstaat voor het voortgezet onderwijs een evenwichtigere verdeling tussen de zomer- en de kerstvakantie.
De scholen in de regio Alblasserwaard-Viifheerenlanden hanteren een afwijkende regeling voor de herfstvakantie.

2) De kerstvakantie is overeenkomstig het advies van het ministerie.

3) De voorjaarsvakantie is ook één week later dan het advies van het ministerie, omdat hierdoor een evenwichtigere verdeling ontstaat tussen de kerst- en de meivakantie. Deze afwijking is ook opgenomen in de concept-regeling van Rotterdam en sluit aan bij de adviesweek voor de regio zuid.

4) Bij zowel het primair als het voortgezet onderwijs wordt voorgesteld de meivakantie te koppelen aan de Hemelvaartsvakantie.
Omdat het voortgezet onderwijs hiervoor één margedag tekort komt, stelt de
werkgroep voor -zoals dat ook al eerder in voorkomende situaties is gebeurd-
daarvoor Goede Vrijdag te gebruiken, omdat dit geen officiële vrije dag is.
De werkgroep geeft de voorkeur aan volledige afstemming van de meivakantie
boven afstemming van de Paasvakantie.
Rotterdam kiest ook voor een koppeling van de mei- en de Hemelvaartsvakantie.

Reminder


Vergeet u zich niet aan te melden voor de ouderavond MAG IK FF GELD? op 7 november?

U heeft nog tot woensdag 2 november de gelegenheid om dit te doen.
Op het informatiebord in de hal van het schoolgebouw kunt u meer lezen over de inhoud van deze avond.