OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #17 - vrijdag 30 november 2012

Voorwoord directie

De feestelijke en knusse Decembermaand is nu echt in zicht! Ook de afgelopen weken waren al gezellig. De intocht van de Sint brengt altijd een bijzonder gevoel met zich mee!
Op 5 december vieren we 's ochtends het Sinterklaasfeest op school,daarna zal bij veel kinderen thuis 's avonds ook nog pakjesavond worden gevierd.
Op vrijdag 7 december zal de school 's ochtends alweer in Kerstsfeer worden gebracht en maken we ons op voor het volgende gezellige Decemberfeest!
Namens het hele team van het Anker wens ik iedereen een sfeervolle December maand toe.

Ik ben nu een aantal weken terug op school en het voelt goed om er weer te zijn! In goed overleg met Stichting Acis en de bedrijfsarts blijf ik de periode tot aan de Kerstvakantie mijn werkzaamheden opbouwen en zal ik na de Kerstvakantie weer volledig aan het werk zijn.

Voor de komende periode blijven Jantine de Vries en Mariètta Vermaas beschikbaar als ondersteuning op het gebied van de schoolleiding en de leerlingenzorg.

Tot deze vakantie blijft Juf Esther Abresch op woensdagochtend invallen in groep 7/8 en op vrijdagochtend in groep 3/4. Vanaf 7 december staat juf Julia op vrijdagmiddag weer zelf voor groep 7/8. Bij deze wil ik Julia harteljk danken voor haar extra inzet op schoolniveau in de afgelopen periode op deze middag!

Op het gebied van personeel zijn er nog een aantal andere zaken waarover ik u wil informeren.

Dag Juf Anne
Vanaf begin maart is Juf Anne Klaver tijdelijk,als onderdeel van haar re- integratie, aan onze school verbonden geweest om kinderen extra ondersteuning te bieden.

Wij vinden het jammer dat juf Anne ons gaat verlaten. Zij heeft immers, extra werk verzet op onze school waar wij heel blij mee zijn.
Juf Anne heeft een andere, vaste werkplek gevonden binnen Stichting Acis, waar zij vanaf december gaat starten.

Donderdag 29 november is haar laatste werkdag op Het Anker.
Hierbij bedanken wij de de juf voor haar inzet en betrokkenheid bij de school en wensen wij haar veel werkplezier toe op haar nieuwe plek!

Een nieuw gezicht: Carla Dorst.
Vanaf december zal Carla Dorst als vrijwilliger aan onze school verbonden zijn.
Zij zal op dinsdagochtend en donderdag ochtend kinderen extra ondersteunen en
Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Ik ben Carla Dorst.Ik ben 46 jaar oud en moeder van 2 kinderen. Sinds een aantal jaar doe ik met veel plezier vrijwilligerswerk in het basisonderwijs. In het verleden heb ik dit al een aantal jaar op Het Anker gedaan en later ook op De Klinker in Oud - Beijerland.

Juf Willeke
Juf Willeke Pols (hvo les) heeft tot aan de kerstvakantie bijzonder verlof. Zij zal na de Kerstvakantie haar werkzaamheden weer oppakken. Wel zal zij in het nieuwe kalenderjaar nog een operatie moeten ondergaan. Wanneer hier meer over bekend is dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Kerstbericht

De werkgroep voor het Kerstfeest is al druk bezig met de voorbereidingen. Het belooft weer bijzondervkerstfeest te worden!

Op vrijdag 7 december wordt het schoolgebouw, onder het genot van een kopje koffie en een kerstkransje, in Kerstsfeer gebracht
Vindt u het leuk om hierbij te komen helpen? Dan bent u welkom vanaf 9.00 uur in de centrale hal.
Alle hulp is welkom, want vele handen maken licht werk!

Sint bezoek 5 December

Woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten weer een bezoek aan onze school brengen.
Zij zullen om 8.40 uur op school aankomen. Denk u eraan dat we om 8.30 uur verzamelen op het schoolplein?
Daar zullen we met alle kinderen de Sint en zijn pieten ontvangen.
Op het schoolplein zijn vakken getekend zodat de groepen gezellig bij elkaar kunnen staan en de kleintjes de aankomst goed kunnen zien!
Aan ouders het verzoek om niet tussen de groepen te gaan staan maar achter de kinderen een plekje te zoeken.

Bij een warm onthaal hoort ook een warm afscheid!
Om 12.00 uur zullen we Sinterklaas en de zwarte Pieten uitzwaaien. Dit doen we in het schoolgebouw met beide scholen.Groep 1/ 2 en groep 3/4 zijn gewoon om 11.45 uur uit. Ook zij willen de Sint natuurlijk uitzwaaien en kunnen vanaf 11.55 uur met papa of mama in de hal bij het informatiebord aan weerszijden gaan staan.
De bovenbouw heeft tot 12.30 uur school en zal na het uitzwaaien terug gaan naar hun lokaal
Veel plezier allemaal!

Buitengewoon verlof

Leerplichtwet
Soms vragen ouders om diverse redenen extra verlof aan.
In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan,
zomaar wegblijven mag niet. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de taak dit te controleren.

Wij willen u er op wijzen dat wij ons als school aan de regels van de Leerplicht moeten houden.
Samen reizen met familieleden, een familiebezoek in het buitenland, een goedkopere vakantie of verkeersdrukte zijn geen geldige redenen om verlof toegewezen te krijgen.

Extra verlof aanvragen op school
Extra verlof aanvragen doen ouders schriftelijk bij de schooldirecteur. Wanneer het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website en is op te vragen bij de directeur.
De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de regels van bureau leerplicht.

Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van gewichtige omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan bureau leerplicht.Het besluit(toestemming/afwijzing) wordt schriftelijk doorgegeven.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Op www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof, waaronder een overzicht van omstandigheden waarvoor WEL en waarvoor GEEN extra verlof wordt tegekend.
De link vindt u op de schoolwebsite.

Fietsenstalling

Ons schoolgebouw heeft de luxe dat het een inpandige fietsenstalling heeft waardoor kinderen hun fiets droog kunnen stallen. Dit komt maar weinig voor op basisscholen!

Het Anker en de Regenboog hebben gezamenlijke afspraken over welke kinderen van deze stalling gebruik mogen maken, omdat de stalling niet groot genoeg is om de fietsen van alle kinderen te kunnen stallen.

De fietsenstalling wordt 's morgens voor schooltijd geopend en wordt weer gesloten op het moment dat de BSO na schooltijd het gebouw verlaat.

De laatste tijd is een aantal maal gebleken dat er fietsen van kinderen beschadigd of kapot zijn wanneer zij deze aan het einde van de dag uit de fietsenstalling halen.
Dit is natuurlijk heel erg vervelend!

Hierbij doen wij een beroep op iedereen om plaatsen in de fietsenstalling over te houden voor kinderen die van verder moeten komen en dus te voet naar school te komen wanneer u dichtbij school woont.
Kinderen mogen alleen in de fietsenstalling komen om hun fiets te brengen of weer op te halen, de stalling is niet bedoeld als speelplek.

Daarbij willen wij u erop attent maken dat het stallen van fietsen op eigen risico is en dat de school niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade aan fietsen.
De komende periode zal er, steekproefsgewijs, extra toezicht worden gehouden in de fietsenstalling door beide scholen.

ZIEN!

Rekenen, lezen, spelling…allemaal belangrijke leervakken waarbij de leerlingen systematisch gevolgd worden (bijv. met de Citotoetsen) om hen zo goed mogelijk te begeleiden in de klas. Maar ook het volgen en stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen is belangrijk. Het team van het Anker werkt dan ook sinds kort met een digitaal leerlingvolgsysteem, dat leerkrachten helpt om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen: ZIEN! Op basis van de observaties in de klas komt ZIEN! met uitspraken die de leerkracht helpt om het gedrag van de leerling (beter) te begrijpen. Beter gezegd: om achter het gedrag van een leerling de zorgbehoefte(n) te zien en daar goed op in te kunnen spelen. Daarnaast kent ZIEN! ruim 220 concrete doelen en suggesties die de leerkracht helpen om een leerling of groep planmatig te ondersteunen.

Om goed met dit leerlingvolgsysteem te kunnen werken en het op school in te voeren volgt het team dit schooljaar een training.
Op de informatie avond die aan het einde van het schooljaar plaatsvindt zullen wij u vertellen hoe wij dit systeem zullen gaan inzetten op het Anker, wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Het ontwikkelen een goede sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen is immers een gezamenlijk taak van school en ouders!
Wilt u meer informatie over ZIEN! , kijkt u dan eens op www.zienvooronderwijs.nl

Agenda December

Woensdag 5 December
Sinterklaasfeest

Donderdag 6 december
Speelgoedmiddag groep 1 tm 4

Donderdag 20 december
Kerstviering ( continurooster tot 14.00 uur)

Vrijdag 21 december
Groep 5 t/m 8 middag ook vrij

Maandag 24 december tm vrijdag 4 januari
Kerstvakantie