OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #156 - donderdag 29 maart 2018

Lente!

Het is lente en daarmee kunnen we steeds wat warmere dagen gaan verwachten. Het groene gedeelte van ons schoolplein is weer open voor gebruik. De kinderen mogen - ook na schooltijd - naar harte lust spelen op de speelplaats.

Houd met het betreden van het gras wel even in de gaten hoe de conditie van het veld is. Heeft het net geregend, ontzie dan het gras. We kunnen dan lang plezier hebben van onze speelplaats.

Na het 'rijdend materieel' van de kleuters zijn ook de speeltoestellen op het schoolplein geinspecteerd en weer klaargemaakt voor een nieuw speelseizoen.

De voorbereidingen voor de volgende festiviteiten - de Koningsspelen - zijn in volle gang en achter de schermen wordt ook al gewerkt aan het afscheid van groep 8 en aan de planning voor het nieuwe schooljaar. Wij verwachten u voor de meivakantie nader te kunnen informeren over de organisatie in schooljaar 2018-2019.

Fijn Paasweekend!

We kijken terug op een gezellige paasviering. De groepen t/m 3 zochten en vonden eieren! De groepen 4 t/m 8 gingen op speurtocht door de wijk. Leerlingen van het Actief College hielpen bij de speurtocht door langs de route te staan bij de opdrachten.

Alle groepen hadden een creatieve activiteit in de klas en natuurlijk genoot iedereen van het heerlijke paaslunchbuffet! Hartelijk dank aan de hulpouders die weer hielpen om deze dag zo feestelijk te laten verlopen.

Door het continurooster op deze dag, is de school om 14.15 uur uit.
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april is de school gesloten i.v.m. het Paasweekend. Fijne Paasdagen!

Foto's kleedjesfeest


Op vrijdagmiddag 23 maart was er een kleedjesmarkt op Het Anker. Maar liefst 32 kleedjes werden er verhuurd aan Ankerleerlingen en de huurders kregen een mooi plekje in het speellokaal. Voor de huurprijs van 2 euro per kleedje kreeg de huurder ook nog eens 2 consumptiebonnen. Goed voor bijvoorbeeld limonade en popcorn of een suikerspin.

De markt werd druk bezocht en er werd volop gehandeld. Dat betekende prijzen bepalen, afrekenen, wisselgeld teruggeven enz. Een echte praktische rekenles waarbij sommige verkopers de winst meteen weer wisten in te zetten om zelf speelgoed aan te schaffen.

Het werd een gezellige middag. Allemaal hartelijk dank voor de inzet! Een impressie krijgt u in het fotoboek kleedjesfeest.

Nieuwe wet omtrent privacy

Per 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als gevolg daarvan hebben wij als school meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Foto's en video's van leerlingen zijn persoonsgegevens. Wij zijn vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto's en video's geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto's en video's van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto's van uw kind op internet verschijnen.

Via de kinderen ontvangt u een brief waarmee we u eenmalig om uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u de verklaring bij deze brief ingevuld en ondertekend met uw kind meegeven naar school of mailen naar info@obs-hetanker.nl?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

HVO of GVO

Ouders van de kinderen in de huidige groepen 4 t/m 7 ontvingen een brief waarin kan worden aangegeven of u wilt dat uw kind in het nieuwe schooljaar zal deelnemen aan de lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).

U kunt hiervoor jaarlijks een keuze maken. De inschrijving betreft steeds 1 schooljaar.
Het vroege tijdstip heeft te maken met het aanvragen van de subsidie. Aan de lessen zijn dan voor u geen kosten verbonden.

Aanmelding graag inleveren bij de huidige leerkracht.

Engels met Miss Avery


Een van de activiteiten van Miss Avery is het maken van een 'English Corner' in de klassen. In deze Engelse hoek op het prikbord in de klas staan allerlei begrippen en er hangen kaartjes waarmee nog meer Engelse woorden geleerd kunnen worden. Op de foto staat de Engelse hoek van groep 4-5 maar elke groep krijgt een eigen 'English Corner'.

Een andere activiteit van Miss Avery was een speurtocht door de school. De kinderen zochten voorwerpen in het Engels en vinkten die af op hun lijst wanneer ze die gevonden hadden.
Het werd een echte wedstrijd waarbij de kinderen op sommige punten slim gebruik hebben gemaakt van hulptroepen die zij onderweg tegen kwamen.

Foto's van deze les kunt u bekijken in het fotoalbum Engelse speurtocht Miss Avery.

Vacature oudergeleding Ondersteuningsplanraad (OPR)

Vacature_OPR.docx

16 maart 2018
Betreft: vacature oudergeleding OPR, ingaande begin schooljaar 2018-2019

Beste ouders en verzorgers van leerlingen van Stichting Acis (PO),

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (SWV 28.04), dat verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplaats voor leerlingen in het primair onderwijs in de Hoeksche Waard, wordt gevormd door uit vier schoolbesturen met ruim veertig scholen voor primair (speciaal) onderwijs. Hoe passend onderwijs in de praktijk binnen ons samenwerkingsverband geboden wordt, is vastgelegd in het Ondersteuningsplan.
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van SWV 28.04. Deze raad, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel van de deelnemende scholen bestaat, heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
De OPR is het enige medezeggenschapsorgaan dat zeggenschap heeft in de vorm van instemmingsrecht over de inhoud van het dit Ondersteuningsplan.
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR'en afkomstig te zijn. Momenteel is er een vacature voor een ouder van de deelnemende stichting Acis. Alle ouders van een leerling op een school van Acis kunnen zich kandidaat stellen. De afzonderlijke MR'en van Acis zullen middels een stemming uit de kandidaten een afvaardiging kiezen.
U kunt zich kandidaat stellen door voor 11 mei 2018 een email te sturen naar:
ria.degroot@xs4all.nl
Een motivatie wordt op prijs gesteld.
Na 11 mei wordt door de afzonderlijke MR-en een nieuw lid gekozen.

De OPR komt jaarlijks tussen de 2 en 4 maal bij elkaar om te vergaderen of een voor de OPR relevante cursus te volgen. De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats 's avonds ergens in de Hoeksche Waard.
Op de website www.passendonderwijs.nl staat meer informatie over de Wet Passend onderwijs, ondersteuningsplannen en ondersteuningsplanraden.

Mocht u nog vragen hebben over het samenwerkingsverband, dan kunt u zich wenden tot de directie van het samenwerkingsverband, dhr R. Strootman (r.strootman@csgdewaard.nl) of dhr P. den Hartog (denhartog@acishw.nl).

Heeft u vragen over de OPR, dan kunt u contact opnemen
met mevr. J. Kooijman (jkooijman@willibrordusschool.com).

Met vriendelijke groeten,

Ondersteuningsplanraad SWV 28.04

Tip: Kennismaking honkbal

Kinderen uit groep 3 en 4 zijn welkom bij de Welcome Friends Day op de honkbalvereniging The Blue Hitters in Maasdam. Dit is op woensdagmiddag 18 april van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Deze middag mogen de kinderen kennis komen maken met deze leuke sport. We gaan eerst oefenen en daarna natuurlijk ook een wedstrijdje spelen. Voor materiaal en wat te eten en drinken wordt gezorgd.

Zie voor meer info de link met een video

Aanmelden bij:
Ester Hus
Hoofd Activiteiten Commissie
Mobiel nr: 0612954562
e-mailadres: ac.bhitters@gmail.com

Agenda voor april


 • Maandag 2 april:
  Tweede Paasdag. De school is gesloten

 • Donderdag 5 april:
  Verkeersexamen (theorie) voor groep 7

  Groep 3 bezoekt een melkveehouderij in Maasdam

 • Dinsdag 10 april:
  De schoolfotograaf bezoekt Het Anker

 • Woensdag 11 april:
  Survivalzwemmen. Alle kinderen zwemmen met een T-shirt aan

  Excursie groep 6-7-8 Leliekwekerij in Piershil

 • Dinsdag 17 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 18 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 19 april:
  Groep 6-7-8 leggen een krans bij het 4-5 mei monument 'Moeder' in Heinenoord

 • Vrijdag 20 april:
  Koningsspelen. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit

 • Zaterdag 21 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 6 mei)