OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #125 - donderdag 21 september 2017

Donderdag 5 oktober: Stakingsdag

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op donderdag 5 oktober a.s. vindt een landelijke staking in het primair onderwijs plaats. De leraren vragen de politiek om meer salaris en minder werkdruk. Zodoende kan de kwaliteit van het onderwijs ook in de toekomst worden gegarandeerd en blijft het basisonderwijs aantrekkelijk voor de huidige toekomstige leerkrachten.

Inmiddels is duidelijk geworden dat in het nieuwe regeerakkoord extra geld wordt uitgetrokken voor de leraren basisonderwijs, maar veel minder dan het door de onderwijsbonden gevraagde bedrag.

Het doel van de actie, 'Meer geld en minder werkdruk', wordt door alle medewerkers van onze school onderschreven. Alle leraren hebben besloten gehoor te geven aan de stakingsoproep, zodat onze school op 5 oktober a.s. gesloten zal zijn. De buitenschoolse opvang, Siemenotje, is op de hoogte van deze stakingsdag. Aan extra opvang tijdens deze dag zijn helaas wel kosten voor u verbonden.

Mocht de staking op 5 oktober alsnog worden afgeblazen, dan is er sprake van een reguliere schooldag en verwachten wij de leerlingen gewoon op school. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel ouders als leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden.
Op de website www.pofront.nl kunt u meer lezen over de redenen van deze actie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Marietta Vermaas

Nieuwe leerlingenraad

Op Prinsjesdag, dinsdag 19 september, hebben de kinderen van groep 6/7/8 de nieuwe leden van de leerlingenraad gekozen. Na het tellen van de stemmen, bleek dat er in groep 7 zelfs nog een tweede en een derde stemronde nodig was om tot een uitslag te komen.

Voor groep 6 zit Saron in de leerlingenraad.
Voor groep 7 is Ramiro herkozen en gaat voor het tweede jaar in de leerlingenraad.
Voor groep 8 is Caden de nieuwe vertegenwoordiger.

Deze gekozen kinderen zullen natuurlijk ook de belangen van de leerlingen uit andere groepen behartigen. Kinderen van alle groepen kunnen hun goede ideeen voor de leerlingenraad doorgeven aan Saron, Ramiro of Caden.

Wij wensen Saron, Ramiro en Caden veel succes!

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Op woensdagdagavond 1 november zal de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs gehouden worden. Deze voorlichting zal worden gegeven in samenwerking met het Hoeksch Lyceum en het Actiefcollege.

De voorlichting is bedoeld voor de ouders en de kinderen van groep 8. Ouders en de kinderen van groep 7 (en eventueel groep 6) en van De Regenboog zijn ook van harte welkom.

De inloop start om 19.15 uur. Om 19.30 uur begint de voorlichting.

De voorlichting zal bestaan uit een algemene inleiding over de gang naar het voortgezet onderwijs, dus over de het advies, het onderwijskundig rapport, de inschrijving en de verdere procedure.

Na de algemene inleiding zullen docenten van het Hoeksch Lyceum en het Actiefcollege het een en ander over deze scholen vertellen.

Ik hoop u allen op 30 november te mogen begroeten.

Martin den Haan

Groep 3 trekt de herfst in

Dinsdag 26 september brengt groep 3 een bezoek aan Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. Zij volgen daar van 9.00 tot 10.15 uur het herfstpad dat loopt door gras en bosjes. Het dragen van kaplaarzen of stevige schoenen aan is aan te bevelen. Wil je een paar mooie blaadjes e.d. mee naar huis nemen? Neem dan een plastic tasje mee om je vondsten in te verzamelen.

Voor het vervoer en de begeleiding tijdens de herfstwandeling zoekt juf Abigail hulp. Wie heeft tijd en zin om mee te gaan?

Vervoer zwembad

Herinnering: Voor de wekelijkse zwemlessen en het bijbehorende busvervoer vraagt de gemeente Binnenmaas een vergoeding. Mocht u nog niet aan het overmaken zijn toegekomen, vindt u hier nogmaals de gegevens:

50,= euro per zwemmend kind
Rekeningnummer: NL61 RBRB 0969 3182 86
Ten name van Zwembad De Wellen te 's Gravendeel
Vermeld hierbij de naam van uw kind, de groep en de school

Groep 4-5 op excursie

Op vrijdag 29 september zal groep 4/5 's morgens "Korenmolen De Lelie" in Puttershoek bezoeken. Wij bezoeken de molen als afsluiting van het eerste thema van Wereldzaken wat over "De Wijk" gaat en als voorbereiding op het tweede thema wat over "Stad, Dorp en Platteland" gaat.

www.molensbinnenmaas.nl/molen/korenmolendelelie

Agenda voor september


 • Donderdagmiddag 21 september:
  Groep 3 en groep 4-5 gaan bibliotheekboeken ruilen

 • Dinsdag 26 september:
  Groep 3 trekt de herfst in en bezoekt Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt

 • Donderdagmiddag 28 september:
  Groep 6-7 gaat bibliotheekboeken ruilen

  Groep 8 brengt 's middags een bezoek aan het Hoeksch Lyceum bezoeken om een voorbeeldles 'Science' te volgen en de klimwand te bestijgen

 • Week van 25 t/m 29 september:
  Week van de pauzehap

 • Vrijdag 29 september:
  Groep 4-5 bezoekt een molen