OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #10 - zondag 01 juli 2012

Nieuwsbrief juni

Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de voorlaatste nieuwsbrief van het schooljaar 2011-2012.
In deze brief leest u welk bedrag de Fancy Fair heeft opgebracht en vindt u de laatste informatie om het schooljaar goed af te sluiten.

Als eerste wens ik groep 8 een een heel fijne afscheidsavond toe. Ik hoop dat dit voor alle leerlingen een mooie afsluiting van en herinnering aan de basisschoolperiode mag worden.

Woensdag 4 juli ontvangt u nogmaals een nieuwsbrief. Dit is een themabrief; hierin vindt u belangrijke, praktische informatie m.b.t. het nieuwe schooljaar. Lees deze dus aandachtig door!

Namens het hele team van Het Anker wens ik u een heel fijne en zonnige vakantie toe!
Graag zien wij iedereen weer gezond en uitgerust terug op maandag 20 augustus, de 1e schooldag van het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Opbrengst Fancy Fair

Naast een hele geslaagde en gezellige fancy fair met veel mensen is er ook een mooi opbrengst bekend gemaakt.
De totale opbrengst van de Fancy Fair was €1503,70.

Op vrijdag 22 juni is de cheque van €300,- overhandigd aan de Dierenambulance. De oudste leerling en de 2 jongste leerlingen van de school gaven de cheque aan een bestuurslid van de Dierenambulance. We werden allemaal hartelijk bedankt voor de inzet en de gift aan de dierenamulance.

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen wij aan u bekend maken hoe we dit geld in school gaan besteden!

Patatjesdag 5 juli

Donderdag 5 juli is het Patatjesdag voor de kinderen van het Anker. Alle leerlingen krijgen deze dag een patatje met een knakworstje op school. Ze mogen deze dag allemaal op school blijven tussen de middag en hoeven deze dag dus geen lunch mee te nemen.
Gezellig én lekker! Eet smakelijk allemaal hoor!

Afscheid juffen

Deze week nemen Juf Lilian, juf Hedwig en juf Susan afscheid van hun groep én van Het Anker.

Ieder doet dit op haar eigen wijze én op een eigen gekozen moment in de komende week.

Aansluitend aan het afscheid van de kinderen in de groep is er voor alle belangstellende ouders ook de gelegenheid om even gedag te zeggen. Er staat dan ook een kopje koffie of thee voor u klaar.

U bent op de volgende momenten van harte welkom:

Juf Hedwig: Dinsdag 3 juli van 15.00-15.30 uur
Juf Susan: Woensdag 4 juli van 11.15-11.45 uur
Juf lilian: Donderdag 5 juli van 15.00-15.30 uur

Een nieuw schooljaar? Een frisse start!


Op de laatste schooldag krijgen alle kinderen altijd van alles mee naar huis. Wilt u uw kind voor deze laatste schooldag een extra plastic tas meegeven? Dit komt altijd van pas.

Ook de gymkleren en de luzienzakken worden mee naar huis gegeven zodat u deze thuis kunt wassen.
Zo beginnen we het nieuwe schooljaar in augustus weer lekker fris!
Vergeet u de luizenzak in het nieuwe schooljaar niet weer mee te geven aan uw kind?

Nieuws uit de MR

Beste ouders,

Degene die op de informatieavond zijn geweest weten dat de MR ook dit jaar weer een aantal zaken op de agenda heeft staan. Dit uiteraard naast de normale zaken die de MR behandelt. De MR bestaat uit een ouder- en lerarengeleding. De oudergeleding bestaat uit drie leden. Eén van de drie leden zijn plaats komt vacant en is niet herkiesbaar dus wij zijn op zoek naar een nieuw MR lid oudergeleding. Na de zomervakantie zullen de verkiezingen gehouden worden. Belangstellende kunnen zich melden bij : OR@obs-hetanker.nl

Schoolgids en Kalender

U herinnert zich misschien de allereerste vrijdag van dit schoojaar nog ?

We hebben toen met alle kinderen op het schoolplein het nieuwe logo onthuld en alle ouders ontvingen toen de nieuwe schoolgids en de schoolkalender.
Vooral de schoolkalender is erg goed door de ouders ontvangen. Wij hebben hierop veel postivieve reacties ontvangen. Ook in het nieuwe schooljaar krijgt u in de 1e schoolweek weer zo'n kalender uitgereikt.

De schoolgids had toen een hele metamorfose ondergaan, zowel op inhoud als in lay - out. Dat was voor ons de reden om ook deze aan alle ouders op papier mee te geven.
Het komende schooljaar wordt de schoolgids niet meer standaard aan de ouders van Het Anker op papier uitgereikt. Dit zou te kostbaar worden.
Wel is volledige schoolgids 2012-2013 te lezen op de website.
wilt u de schoolgids toch graag op papier lezen? Dan kunt een exemplaar opvragen bij de directeur.
Tevens hebben alle leerkrachten een inkijkexemplaar waar u om kunt vragen.